seo快速排名

网站优化报价  qq281999335  微信lzt19900411。

 

一、快速排名(注:前提排名在前五页,一周左右首页。新站另谈)


百度有指数                               关键字长度                                    百度价格/天

1~100                                   关键词长度>3                                     10

101~200                               关键词长度>=3                                   15

201~500                               关键词长度>=2                                   20

501~800                                                                                          25

801~1000                                                                                        30

1001~2000                                                                                      35

大于2000                                                                                          40


 

二、整站优化


1、正规企业站(5000+/月)

2、商城、加盟、金融站(7000+/月)

3、医疗站(9000+/月)


三、 友情链接


套餐                          说明                                                     价格(月)
套餐1                            35个百度权重1     加送5个PR4                                                           30元/月
套餐2                            25个百度权重2     加送5个PR5                                                           50元/月
套餐3                            10个百度权重3     加送10个PR4                                                         100元/月
套餐4                            5个百度权重1       加送5个PR5                                                           100元/月
套餐5                            100个百度权重3   加送10个PR5                                                         850元/月
套餐6                            20个百度权重3     20个百度权重2      加送10个PR5                              200元/月
套餐7                            10个百度权重4     20个百度权重3      加送10个PR5                              300元/月
套餐8                            10个百度权重3     50个百度权重2      加送10个PR5                              200元/月
套餐9                            10个百度权重5     20个百度权重4      加送10个PR5                              700元/月
套餐10                          100个百度权重3   100个百度权重2    加送10个PR5                              1000元/月
套餐11                          20个百度权重4     20个百度权重3      20个百度权重2    加送10个PR5     400元/月
套餐12                          30个百度权重3     加送10个PR4                                                         270元/月
套餐13                          30个百度权重4     加送10个PR5                                                         500元/月
套餐14                          200个百度权重2,3,4,5               加送10个PR5                              1500元/月
套餐15                          300个百度权重2,3,4,5               加送10个PR6                              2000元/月
套餐16                          50个百度权重3     50个百度权重2      加送10个PR5                              500元/月
套餐17                          10个百度权重2     25个百度权重1      加送5个PR4                                50元/月
套餐18                          130个百度权重1   加送10个PR4                                                         100元/月
套餐19                          360个百度权重1   加送10个PR4                                                         300元/月
套餐20                          650个百度权重1   加送10个PR4                                                         500元/月
套餐21                          1000个百度权重0-5                                                                          800元/月
套餐22                          3000个百度权重0-5                                                                          2100元/月
套餐23                          5000个百度权重0-5                                                                          3200元/月
套餐24                          30个PR3                                                                                        40元/月
套餐25                          30个PR4                                                                                        50元/月
套餐26                          30个PR5                                                                                        180元/月
套餐27                          100个PR4                                                                                      150元/月
套餐28                          100个PR5                                                                                      300元/月
套餐29                          30个PR6                                                                                        500元/月
套餐30                          300个PR2,3,4,5,6                                                                  700元/月

四、 新闻外链


套餐                                  说明                               价格()                                      说明
套餐A                           300条(包收录)                       50元                                    锚文本外链,一文一链
套餐B                           600条(包收录)                       100元                                  锚文本外链,一文一链
套餐C                           1300条(包收录)                     200元                                  锚文本外链,一文一链
套餐D                           2000条(包收录)                     300元                                  锚文本外链,一文一链
套餐E                           2400条(包收录)                     500元                                  锚文本外链,一文一链
套餐F                           7000条(包收录)                     990元                                  锚文本外链,一文一链
套餐G                           20000条(包收录)                   2700元                                锚文本外链,一文一链
套餐H                           50000条(包收录)                   6700元                                锚文本外链,一文一链

五、 高权重外链


套餐                                说明                           价格()                                            说明
套餐I                          350条(包收录)                      100元 百度权重2-7                   锚文本外链,一文一链
套餐J                         750条(包收录)                       200元 百度权重2-7                  锚文本外链,一文一链
套餐K                        1600条(包收录)                     400元 百度权重2-7                   锚文本外链,一文一链
套餐L                         2450条(包收录)                     600元 百度权重2-7                  锚文本外链,一文一链
套餐M                        4200条(包收录)                     1000元 百度权重2-7                锚文本外链,一文一链
套餐N                         7000条(包收录)                    1400元 百度权重2-7                 锚文本外链,一文一链
套餐O                        10000条(包收录)                   1800元 百度权重2-7                 锚文本外链,一文一链
套餐P                         50000条(包收录)                   8000元 百度权重2-7                锚文本外链,一文一链

 

  • seo快速排名已关闭评论
  • 4,328 views
    A+